Aktuell forskning

Pågående forskningsstudier

Time-lapse

Time-lapse är en metod som möjliggör kontinuerlig digital observation av embryons delning i IVF-laboratoriet. Denna teknik möjliggör detaljerad analys av embryoutvecklingen utan att man behöver ta ut cellerna från sin kontrollerade miljö i inkubatorn. Time-lapse tekniken gör det enklare att se om det embryo man avser återföra, har genomgått hela utvecklingsfasen på ett korrekt sätt. Genom denna kontinuerliga kontroll av embryots utveckling tror vi att man kan öka chansen till att kunna välja ut ett embryo som kan ge upphov till en graviditet. Livio har just slutfört en randomiserad prospektiv multicenter studie där time-lapse teknik har studerats. Studieresultatet är under analys och kommer att publiceras i vetenskaplig tidskrift.

Time-lapse och AI

Nyligen har ett artificiell intelligens (AI) system utvecklats för analys av embryoutveckling. AI använder time-lapse-bilder från hela den tidiga embryoutvecklingen för att identifiera mönster som motsvarar embryon med högst sannolikhet att ge upphov till graviditet. Livio Göteborg medverkade nyligen i en retrospektiv studie för att vidareutveckla detta AI-system i samarbete med Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Vitrolife. Time-lapse bilder från 6000 embryon under utveckling analyserades i relation till graviditetsutfallet.

Livio Göteborg kommer nu att delta i en stor multi-centerstudie (VISA-studien) där AI-tekniken ytterligare studeras. Studiens syfte är att undersöka om AI-tekniken, jämfört med traditionell analys av embryon, kan identifiera embryon som har störst chans att ge upphov till graviditet.

Uppföljning av barn som tillkommit från embryon odlade i embryoskop

Målet med studien är att är att avgöra om införandet av time-lapsesystem kan förbättra utfallet för barnen vid tiden kring födelsen jämfört med barn som tillkommit från embryon odlade i traditionell inkubator och barn som tillkommit spontant. Studien genomförs vid Livio Göteborg men data kommer från flera kliniker.

Familjebildning i förändring.

Livio Gärdet och Livio Falun deltar i studien tillsammans med flera universitetssjukhus. Huvudman för studien är Uppsala universitet,  professor Agneta Skoog Svanberg och överläkare Evangelia Elenis.

Studien undersöker medicinska och psykosociala aspekter vid självvalt, ensamstående föräldraskap genom spermie-dubbel eller embryodonation. Hur mår kvinnorna under behandlingen och i sitt föräldraskap? Hur mår de som inte uppnår föräldraskap? Hur mår och utvecklas barnen. Kvinnorna och barnen ska följas tills barnen är 7 år gamla. Kontrollgrupp till studiegruppen är kvinnor i heterosexuella par som genomgår IVF med egna gameter. Vi hoppas med denna studie få mer kunskap om hur vi bäst omhändertar och ger stöd till samtliga familjekonstellationer och genom studiens resultat kunna bidra till bättre rutiner inom mödra- och barnhälsovård samt barnomsorg.

LIVIA-studien

Studien genomförs på Livio Kungsholmen och studerar effekter på biokemiska och blodlevringsvariabler i samband med provrörsbefruktning. Vid hormonstimulering inför provrörsbefruktning sker förändringar i hormonbildningen så att östrogent hormon under några veckor ökar till högre nivåer än under normala förhållanden. Risken för venös tromboembolism (VTE) är förhöjd vid graviditet och ytterligare efter IVF. Vår målsättning är att minimera risken för VTE och att kunna urskilja riskmödrar redan före graviditet men också att genom monitorering av biomarkörer tidigt kunna detektera inducerad risk för att kunna ge profylaktisk behandling. Detta är av stor klinisk och vetenskaplig betydelse och har betydelse för prediktion, prevention och behandling av östrogeninducerad tromboembolism.

ProFET-studien

Studien kallas ”ProFET”, där Pro står för Progesteron vilket är läkemedlet som ges som efterbehandling, och FET står för Frys Embryo Transfer. Vid frysåterförande i naturlig menscykel, där spontan ägglossning ägt rum, vet man inte idag om progesteronbehandling förbättrar chansen att bli gravid och föda barn. Ändå ges denna behandling på flera kliniker, vilket kan vara både onödigt och ansträngande för patienten. Vi vill nu utföra en studie för att ta reda på om tillförsel av progesteron efter frysåterförande i naturlig menscykel ökar chansen att bli gravid och föda barn.

Forskningshuvudman för projektet är Reproduktionsmedicinska Enheten Sahlgrenska Universitetssjukhuset och flera av Livios kliniker deltar i studien.

HAI: Hemorrhage and Immunology

Studien genomförs vid Livio Umeå. En studie kring hur immunsystemet moduleras av exponering för manligt antigen. Första delen av studien involverar kvinnor som står i kö för behandling med donerade spermier. Före, samt efter, behandlingarna med donerade spermier studeras den immunologiska miljön lokalt i mensblod samt i perifert blod. Primärt studeras förändringar hos NK-cellerna från livmodern, men även flera andra typer av immunceller, samt förändringar i olika signalsubstanser i blodet.

CHORD: CHOosing the Right Donor

Studien genomförs vid Livio Umeå. Här studeras om vissa kombinationer av KIR och HLA-C hos donatorer och recipienter är förknippade med bättre graviditetsutfall. Om så är fallet skulle man i framtiden kunna ta sådana faktorer i beaktande vid val av donator.